cigar club
close

Stanovy Cohiba Atmosphere - Cigar Club - CC-CLUB Praha

Čl. I.

Cohiba Atmosphere - Cigar Club, dále jen CCC, je zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, jehož cílem je sdružování kuřáků dýmek a doutníku a osob, které k těmto aktivitám inklinují.

Čl. II.

Sídlem klubu je Kaprova 5, 110 00 Praha 1.

Čl. III.

Orgány klubu

1. Zakládající člen

2. Předsednictvo-čestní předsedové

3. Správce

4. Tajemník

 

ad 1)

Zakládající člen

Nejvyšším orgánem klubu je zakládající člen.

 

Schvaluje rozpočet na každý další rok

Schvaluje výši členského příspěvku

Projednává návrh na ukončení činnosti klubu

Rozhoduje o dalších otázkách, které ji do pravomoci svěřují tyto Stanovy.

 

Schůzi předsednictva svolává jeho předseda minimálně jednou za tři měsíce.

 

ad 2)

Předsednictvo

Předsednictvo je orgánem voleným zakládajícím členem. Funkční období je jednoleté. Funkce člena předsednictva může být některému z členů, vzhledem k jeho významu a zásluze o klub, udělena jako čestná funkce na neomezené období. Toto jmenování musí odsouhlasit zakládající člen. Předsednictvo klubu má alespoň 3 členy. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. V případě, že počet členů předsednictva v průběhu funkčního období klesne pod 3 členy, může předsednictvo kooptovat nové členy předsednictva, a to na období do konání členské schůze. Předsednictvo klubu je orgánem, který řídí chod klubu. Předsednictvo realizuje a zabezpečuje plnění usnesení zakládajícího člena, programu a cílů klubu, včetně finančního a materiálového zabezpečení činnosti klubu. Předseda svolává schůze předsednictva alespoň jednou čtvrtletně. Předsednictvo rozhoduje o přijetí nových členů. Právo podpisu a jednání za klub má, zakládající člen, předseda a místopředseda.

 

Členem klubu může být každá fyzická osoba starší 18 let. Uchazeč o členství vyplní písemnou přihlášku, jejímž:

 

Čl. IV

prostřednictvím vyjadřuje souhlas se Stanovami klubu a zavazuje se k jejich dodržování. O přijetí člena rozhoduje na základě podané přihlášky předsednictvo. Zakládající člen může stanovit další podmínky pro přijetí za člena klubu. Podmínkou vzniku členství je úhrada členského příspěvku, kromě případů čestného členství. Každý člen obdrží certifikát CCC a členskou plastovou kartu se svým registračním kódem, která je nepřenosná a bude jej opravňovat ke vstupu do prostor CCC a využívat nabídku výhod dle příloh.

Čl. V

Příspěvky člena tvoří

 

VSTUPNÍ POPLATEK

Je vstupní platbou splatnou do 30 dní od oznámení o přijetí za člena klubu. Úhrada se provádí pouze jednou bez ohledu na délku členství v klubu.

Vstupní poplatek činí 20.000,- Kč včetně DPH.

 

ČLENSKÝ POPLATEK

Je povinen hradit každý člen pravidelně jednou ročně a činí 5000,-Kč včetně DPH pro fyzickou osobu na rok. Členský příspěvek je splatný do 30 dnů od přijetí za člena v roce, ve kterém vzniklo členství, v dalších letech pak vždy do konce ledna následujícího kalendářního roku. V případě, že členský příspěvek není uhrazen ve stanoveném termínu, členství automaticky zaniká, resp. vůbec nevznikne.

Dokladem členství je členská karta a certifikát, jež jsou členovi předány po zaplacení příspěvku a současně jsou dokladem o zaplacení členského příspěvku.

 

Pronájem vlastního boxu (humidoru), který má ideální vlhkost a teplotu pro uchovávání doutníků, činí na 1 rok 5.000,- Kč. Nájemce si může ukládat doutníky, další potřeby, či láhve cognacu zakoupené v CCC. Počet boxů je omezen.

 

Čl. VI.

Členství zaniká

Nezaplacením členského příspěvku

Úmrtím člena

Zánikem právnické osoby

Vyloučením z důvodů hrubého porušování klubových pravidel.

 

V  případě zániku členství během kalendářního roku nemá bývalý člen nárok na vrácení poměrné části členského příspěvku. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo. Do doby rozhodnutí předsednictva, je členství člena, o jehož vyloučení se rozhoduje v klubu, pozastaveno.

 

Čl. VII.

Člen má právo podílet se na činnosti klubu, využívat jeho kulturní i sportovní zařízení a služby s tím spojené, zejména využívat výhody členům klubu takto poskytované. Každý člen by měl dodržovat Stanovy a další přijaté dokumenty klubu, řídit se rozhodnutím orgánů klubu a usneseními zakládajícího člena. Oznamovat tajemníkovi klubu všechny změny mající vliv na členskou evidenci, zejména změnu adresy bydliště, telefonního a případně faxového spojení.

 

Čl. VIII.

O zániku klubu rozhoduje zakládající člen. V případě, že počet členů klesne pod 3, není třeba svolávat členskou schůzi.

 

Čl. IX.

Tyto Stanovy jsou platné ode dne jejich schválení ustavující členskou schůzí a nabývají účinnosti dnem registrace klubu.

 

Čl. X.

Vstup do prostor CCC je od 15. 10. 2014 umožněn všem zájemcům, tedy i nečlenům CCC clubu, a to ve společenském oděvu. (Vstup v šortkách, v pracovním a sportovním oděvu, nemusí být umožněn). V případě rezervace člena klubu bude jeho nárok upřednostněn před rezervací nečlena.

 

COHIBA ATMOSPHERE - CIGAR CLUB PRAHA

EL MUNDO DE FUMADORES

 

Každý člen obdrží certifikát CCC a členskou plastovou kartu se svým reg. Kódem, která je nepřenosná a bude jej opravňovat využívat následující nabídku výhod:

 

 • 10% na nákup doutníků a ostatních tabákových výrobků v shopu COHIBA ATMOSPHERE - Cigar Clubu.
 • 10% na nákup kuřáckých potřeb v shopu COHIBA ATMOSPHERE - Cigar Clubu - dýmky, humidory, pouzdra na doutníky, ořezávače doutníků, zapalovače, speciální zápalky, speciální zapalovače doutníků, čističe dýmek, papírky, atd.
 • 25% na konzumaci v ostatních provozovnách akciové společnosti KVP GASTRO
  (Restaurant U ORLOJE, steak bar EL TORO NEGRO, restaurant U CÍSAŘŮ, motorest PODDUBÍ, Grand hotel Praha, Grand café Praha, La Bodeguita Del Medio, La Casa Argentina).
 • Účast na všech akcích pořádaných La Bodeguitou del Medio (rauty, večírky atd.).
 • Účast na všech akcích CCC (prezentace, degustace, tematické večeře, přednášky a školení).
 • Zvýhodněná cena při nákupu vlastní lahve cognacu, či brandy se jmenovkou.
 • 20% na nákup skla v prodejně ERPET BOHEMIA CRYSTAL formou voucherů.
 • Zvýhodněné ceny v ERPET GOLF CENTRU, viz níže.
 • Věcné dary a pozornosti u příležitosti životního jubilea od vedení klubu.

 

 

ZVÝHODNĚNÉ CENY V ERPET GOLF CENTRU PRO ČLENY CCC

1) Vstup na golfovou plochu - 200 Kč/hod, sleva 50 %
(driving range, putting green, chipping neomezeně golfové míče)

2) FSG simulátory - 400 Kč, sleva 25 %

3) Golf karta – 6 500 Kč, sleva 25 %
- platná 1 rok od data vystavení
- driving range, putting green, chipping, golfové míče

4) Raketové sporty – sleva 10 %
(tenis, badminton, squash, stolní tenis)

5) Venkovní bazén – 3 000 Kč, sleva 20 %

 

Kontaktní osoba: Michal Hu – tel.: 608 201 412, e-mail: hu,erpet,cz

 

Organizování soukromých oslav, sportovně společenských akcí, trenérských lekcí, golfových akademii apod.

 

ERPET GOLF CENTRUM
Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5, tel.: + 420 296 373 111, fax: + 420 296 373 212
e-mail:hu,erpet,cz

www.erpetgolfcentrum.cz

 

 

 

 

Stanovy klubu
show_content
foto foto