cigar club
close

Stanovy spolku Cohiba Atmosphere - Cigar Club - CC-CLUB Praha, z.s.

Čl. I

Název, forma a sídlo spolku

1.Cohiba Atmosphere - Cigar Club – CC-CLUB Praha, z.s. (dále jen „spolek“), je právnickou osobou působící v souladu s platnou právní úpravou spolků obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.Spolek má sídlo na adrese Kaprova 5, 110 00 Praha 1.

Čl. II

Charakter spolku

1.Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických a právnických osob, ve kterém se tito spolčují za účelem podpory kuřáků dýmek, doutníků a dalších tabákových výrobků a osob, které k těmto aktivitám inklinují.

2.Cílem spolku je dosáhnout takových změn, aby nebylo zakázáno kouření tabákových výrobků a elektronických cigaret ve veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorách, ve vnitřních zábavních prostorech typu kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, jiné vnitřní prostory po dobu pořádání kulturní a taneční akce a ve vnitřních prostorách stravovacích služeb.

3.Členové spolku neručí za jeho dluhy.

4.Spolek se při své činnosti řídí těmito stanovami, rozhodnutími svých orgánů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. III

Orgány spolku

1.Nejvyšším orgánem spolku jsou zakládající členové. Mezi zakládající členy patří pan Jiří Šubr,pan Roman Cibulka a pan Ladislav Starka.

2.Nejvyšší orgán se schází nejméně jednou ročně za účelem projednání níže uvedených bodů.

  3.Nejvyšší orgán:
 • a)schvaluje rozpočet na každý rok;
 • b)schvaluje výši členského příspěvku;
 • c)rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
 • d)volí a dovolává členy předsednictva včetně čestných členů;
 • e)volí a odvolává správce spolku a tajemníka spolku;
 • f)rozhoduje o změně stanov;
 • g)schvaluje výsledek hospodaření spolku;
 • h)rozhoduje o dalších otázkách, které jí svěří do pravomoci tyto stanovy.

4.Statutárním orgánem spolku je předsednictvo. Prvními členy předsednictva zvolil nejvyšší orgán pana Jiřího Šubra, pana Romana Cibulku a pana Ladislava Starku, nar. Tito členové jsou čestnými předsedy spolku.

5.Funkční období předsednictva je jednoleté. Funkce člena předsednictva může být některému z členů, vzhledem k jeho významu a zásluze o klub, udělena jako čestná funkce na neomezené období.

6.Předsednictvo spolku má alespoň 3 členy. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. V případě, že počet členů předsednictva v průběhu funkčního období klesne pod 3 členy, může předsednictvo kooptovat nové členy předsednictva, a předseda předsednictva spolku je povinen do 60 dnů svolat nejvyšší orgán spolku za účelem zvolení nového člena předsednictva.

7.Prvním předsedou předsednictva je zvolen pan Jiří Šubr.

8.Prvním místopředsedou předsednictva je zvolen pan Roman Cibulka

9.Předseda předsednictva svolává schůzi předsednictva nejméně jednou za tři měsíce.

  10.Předsednictvo:
 • a)řídí chod spolku;
 • b)realizuje a zabezpečuje usnesení nejvyššího orgánu včetně materiálního a finančního zabezpečení činnosti spolku;
 • c)rozhoduje o přijetí či vyloučení členů spolku;
 • d)svolává nejméně jedenkrát do roka členskou schůzi.

11.Nejvyšší orgán dále volí správce spolku. Prvním správcem je pan Jan Mulač. Správce spolku vykonává zejména výkonnou činnost.

12.Funkční období správce spolku je tříleté.

13.Nejvyšší orgán dále volí tajemníka spolku. Prvním tajemníkem je paní Alena Kopečková. Tajemník spolku vede evidenci jednotlivých členů, zejména jejich adresy bydliště a telefonická spojení.

14.Funkční období tajemníka spolku je tříleté.

15.Za spolek jedná navenek předseda předsednictva samostatně, místopředseda předsednictva samostatně, nebo každý člen nejvyššího orgánu samostatně.

Čl. IV

Členství ve spolku

1.Členem spolku se může stát právnická osoba či fyzická osoba starší 18 let se sídlem, resp. trvalým bydlištěm na území ČR.

2.Členství vzniká dnem, kdy předsednictvo spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení / firmu /název žadatele, datum narození / IČO, adresu trvalého bydliště / sídla, kontaktní e-mailovou adresu pro doručování, případně telefonické spojení, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele / jeho statutárního zástupce.

3.Nejvyšší orgán může stanovit další podmínky pro přijetí za člena spolku.

4.Podmínkou vzniku členství, vyjma případů čestného členství, je úhrada vstupního příspěvku specifikovaného v Čl. V Stanov.

5.Členství ve spolku se váže na osobu člena a u právnické osoby přechází na jeho právního nástupce.

6.Členství ve spolku neomezuje právo být členem dalších spolků či seskupení.

Čl. V

Členský příspěvek

1.Při přijetí za člena spolku, je každý povinen zaplatit vstupní příspěvek. Vstupní příspěvek činí 10,- Kč. V případě, že vstupní příspěvek není ve lhůtě uhrazen, členství ve spolku vůbec nevznikne.

Čl. VI

Zánik členství

1.Členství ve spolku zaniká dnem doručení písemného oznámení člena spolku o ukončení členství předsednictvu spolku.

2.Členství ve spolku zaniká automaticky nezaplacením členského příspěvku, v den, kdy se dostane člen spolku do prodlení se zaplacením členského příspěvku.

3.Členství ve spolku zaniká úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby, která byla členem, bez právního nástupce.

4.Předsednictvo spolku může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, a to ani po výzvě předsednictva. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti nijak zhojit, nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Vyloučení se doručuje vyloučenému členu a je účinné dnem rozhodnutí předsednictva. Vyloučený člen má právo seznámit se s důvody svého vyloučení a do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal nejvyšší orgán.

Čl. VII

Práva a povinnosti členů

1.Každý člen vyjadřuje souhlas se těmito stanovami a zavazuje se k jejich dodržování. Zároveň se každý člen zavazuje k dodržování pravidel a rozhodnutí přijatých orgány spolku.

2.Člen má právo podílet se na činnosti klubu, využívat jeho kulturní i sportovní zařízení a služby s tím spojené, zejména využívat výhody členům klubu takto poskytované.

3.Každý člen spolku má právo přivést si do prostor spolku nanejvýš tři hosty. Člen spolku i jeho host mají právo v těchto prostorách kouřit všechny tabákové výrobky za použití jakýchkoliv kuřáckých pomůcek, včetně bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret.

4.Při vstupu do prostoru spolku je povinen každý člen, i jeho host, mít na sobě společenský oděv. (Vstup v šortkách, v pracovním a sportovním oděvu, nemusí být umožněn).

Čl. VIII

Přeměna, zrušení a zánik spolku

1.Spolek se přeměňuje způsobem upraveným zákonem.

2.Spolek se zrušuje usnesením nejvyššího orgánu o zrušení spolku s likvidací. Usnesení musí být přijat na schůzi nejvyššího orgánu všemi jejími členy.

3.Spolek zaniká dalšími způsoby uvedenými v zákoně.

4.Likvidace spolku je prováděna dle zákona likvidátorem povolaným nejvyšším orgánem.

5.V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci rozdělen mezi členy nejvyššího orgánu.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

1.Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.Úplné znění těchto stanov bylo schváleno zakládajícími členy dne 12. 6. 2017. Účinnosti nabývají dnem přijetí.

 

V Praze dne 27. 06. 2022

 

Stanovy klubu
show_content
foto foto foto foto foto foto foto