cigar club
close

Stanovy spolku Cohiba Atmosphere -  Cigar Club - CC-CLUB Praha, z.s.

Čl. I

Název, forma a sídlo spolku

 

 1. Cohiba Atmosphere - Cigar Club – CC-CLUB Praha, z.s. (dále jen „spolek“), je právnickou osobou působící v souladu s platnou právní úpravou spolků obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Spolek má sídlo na adrese Kaprova 5, 110 00 Praha 1.

Čl. II

Charakter spolku

 

 1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických a právnických osob, ve kterém se tito spolčují za účelem podpory kuřáků dýmek, doutníků a dalších tabákových výrobků a osob, které k těmto aktivitám inklinují.
 2. Cílem spolku je dosáhnout takových změn, aby nebylo zakázáno kouření tabákových výrobků a elektronických cigaret ve veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorách, ve vnitřních zábavních prostorech typu kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, jiné vnitřní prostory po dobu pořádání kulturní a taneční akce a ve vnitřních prostorách stravovacích služeb.
 3. Členové spolku neručí za jeho dluhy.
 4. Spolek se při své činnosti řídí těmito stanovami, rozhodnutími svých orgánů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Čl. III

Orgány spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku jsou zakládající členové. Mezi zakládající členy patří pan Jiří Šubr, nar. 23. 5. 1957, bytem Národní obrany 823/37, Bubeneč, 160 00 Praha 6, pan Roman Cibulka, nar. 21. 7. 1972, bytem Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 a pan Ladislav Starka, nar. 3. 3. 1971 bytem Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1.
 2. Nejvyšší orgán se schází nejméně jednou ročně za účelem projednání níže uvedených bodů.
 3. Nejvyšší orgán:

a)      schvaluje rozpočet na každý rok;

b)      schvaluje výši členského příspěvku;

c)      rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;

d)      volí a dovolává členy předsednictva včetně čestných členů;

e)      volí a odvolává správce spolku a tajemníka spolku;

f)       rozhoduje o změně stanov;

g)      schvaluje výsledek hospodaření spolku;

h)      rozhoduje o dalších otázkách, které jí svěří do pravomoci tyto stanovy.

 1. Statutárním orgánem spolku je předsednictvo. Prvními členy předsednictva zvolil nejvyšší orgán pana Jiřího Šubra, nar. 23. 5. 1957, bytem Národní obrany 823/37, Bubeneč, 160 00 Praha 6, pana Romana Cibulku, 21. 7. 1972, bytem Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3 a pana Ladislava Starku, nar. 3. 3. 1971 bytem Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1. Tito členové jsou čestnými předsedy spolku.
 2. Funkční období předsednictva je jednoleté. Funkce člena předsednictva může být některému z členů, vzhledem k jeho významu a zásluze o klub, udělena jako čestná funkce na neomezené období.
 3. Předsednictvo spolku má alespoň 3 členy. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. V případě, že počet členů předsednictva v průběhu funkčního období klesne pod 3 členy, může předsednictvo kooptovat nové členy předsednictva, a předseda předsednictva spolku je povinen do 60 dnů svolat nejvyšší orgán spolku za účelem zvolení nového člena předsednictva.
 4. Prvním předsedou předsednictva je zvolen pan Jiří Šubr.
 5. Prvním místopředsedou předsednictva je zvolen pan Roman Cibulka
 6. Předseda předsednictva svolává schůzi předsednictva nejméně jednou za tři měsíce.
 7. Předsednictvo:

a) řídí chod spolku;

b) realizuje a zabezpečuje usnesení nejvyššího orgánu včetně materiálního a finančního zabezpečení činnosti spolku;

c) rozhoduje o přijetí či vyloučení členů spolku;

d) svolává nejméně jedenkrát do roka členskou schůzi.

 1. Nejvyšší orgán dále volí správce spolku.  Prvním správcem je pan Jan Mulač, 20. 2. 1975, bytem Karla Hlaváčka 4, Praha 8, 180 00. Správce spolku vykonává zejména výkonnou činnost.
 2. Funkční období správce spolku je tříleté.
 3. Nejvyšší orgán dále volí tajemníka spolku. Prvním tajemníkem je paní Alena Kopečková, 15. 7. 1960, bytem Radějovice 424 E, 251 68. Tajemník spolku vede evidenci jednotlivých členů, zejména jejich adresy bydliště a telefonická spojení.
 4. Funkční období tajemníka spolku je tříleté.
 5. Za spolek jedná navenek předseda předsednictva samostatně, místopředseda předsednictva samostatně, nebo každý člen nejvyššího orgánu samostatně.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

 

 1. Členem spolku se může stát právnická osoba či fyzická osoba starší 18 let se sídlem, resp. trvalým bydlištěm na území ČR.
 2. Členství vzniká dnem, kdy předsednictvo spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení / firmu /název žadatele, datum narození / IČO, adresu trvalého bydliště / sídla, kontaktní e-mailovou adresu pro doručování, případně telefonické spojení, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele / jeho statutárního zástupce.
 3. Nejvyšší orgán může stanovit další podmínky pro přijetí za člena spolku.
 4. Podmínkou vzniku členství, vyjma případů čestného členství, je úhrada vstupního příspěvku specifikovaného v Čl. V Stanov.
 5. Členství ve spolku se váže na osobu člena a u právnické osoby přechází na jeho právního nástupce.
 6. Členství ve spolku neomezuje právo být členem dalších spolků či seskupení.

 

Čl. V

Členský příspěvek

 

 1. Při přijetí za člena spolku, je každý povinen zaplatit vstupní příspěvek do 30 dní od oznámení o přijetí za člena spolku. Vstupní příspěvek činí 100.000,- Kč. V případě, že vstupní příspěvek není ve lhůtě uhrazen, členství ve spolku vůbec nevznikne.
 2. Každý člen spolku je povinen hradit měsíčně členský příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Členský příspěvek je splatný do 14 dnů.
 3. V případě zániku členství během kalendářního roku nemá bývalý člen nárok na vrácení poměrné části členského příspěvku.

 

Čl. VI

Zánik členství

 

 1. Členství ve spolku zaniká dnem doručení písemného oznámení člena spolku o ukončení členství předsednictvu spolku.
 2. Členství ve spolku zaniká automaticky nezaplacením členského příspěvku, v den, kdy se dostane člen spolku do prodlení se zaplacením členského příspěvku.
 3. Členství ve spolku zaniká úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby, která byla členem, bez právního nástupce.
 4. Předsednictvo spolku může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, a to ani po výzvě předsednictva. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti nijak zhojit, nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Vyloučení se doručuje vyloučenému členu a je účinné dnem rozhodnutí předsednictva. Vyloučený člen má právo seznámit se s důvody svého vyloučení a do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal nejvyšší orgán.

 

Čl. VII

Práva a povinnosti členů

 

 1. Každý člen vyjadřuje souhlas se těmito stanovami a zavazuje se k jejich dodržování. Zároveň se každý člen zavazuje k dodržování pravidel a rozhodnutí přijatých orgány spolku.
 2. Každý člen obdrží certifikát spolku a členskou kartu se svým registračním kódem, která je nepřenosná, a která jej bude opravňovat ke vstupu do prostor spolku a využívat nabídku benefitů určených pro členy spolku.
 3. Člen má právo podílet se na činnosti klubu, využívat jeho kulturní i sportovní zařízení a služby s tím spojené, zejména využívat výhody členům klubu takto poskytované.
 4. Každý člen spolku má právo přivést si do prostor spolku nanejvýš tři hosty. Člen spolku i jeho host mají právo v těchto prostorách kouřit všechny tabákové výrobky za použití jakýchkoliv kuřáckých pomůcek, včetně bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret.
 5. Při vstupu do prostoru spolku je povinen každý člen, i jeho host, mít na sobě společenský oděv. (Vstup v šortkách, v pracovním a sportovním oděvu, nemusí být umožněn).

 

Čl. VIII

Přeměna, zrušení a zánik spolku

 

 1. Spolek se přeměňuje způsobem upraveným zákonem.
 2. Spolek se zrušuje usnesením nejvyššího orgánu o zrušení spolku s likvidací. Usnesení musí být přijat na schůzi nejvyššího orgánu všemi jejími členy.
 3. Spolek zaniká dalšími způsoby uvedenými v zákoně.
 4. Likvidace spolku je prováděna dle zákona likvidátorem povolaným nejvyšším orgánem.
 5. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci rozdělen mezi členy nejvyššího orgánu.

 

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

 

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Úplné znění těchto stanov bylo schváleno zakládajícími členy dne 12. 6. 2017. Účinnosti nabývají dnem přijetí.

 

V Praze dne 12. 6. 2017

 

VÝHODY PRO ČLENY CIGAR CLUBU COHIBA ATMOSPHERE - CIGAR CLUB PRAHA

EL MUNDO DE FUMADORES

 

Každý člen obdrží certifikát CCC a členskou plastovou kartu se svým reg. kódem,  která je nepřenosná a bude jej opravňovat využívat následující nabídku výhod:

 

-    10% slevaCigar shopu  COHIBA ATMOSPHERE na nákup doutníků a ostatních tabákových výrobků (dýmky, humidory, pouzdra na doutníky, ořezávače doutníků, zapalovače, speciální zápalky, speciální zapalovače doutníků, čističe dýmek, papírky, ad.).

 

-    Účast na všech akcích CCC (prezentace, degustace, tematické večeře, přednášky a školení).

 

-    Zvýhodněná cena při nákupu vlastní láhve cognacu, či brandy se jmenovkou.

 

-    Věcné dary a pozornosti u příležitosti životního jubilea od vedení klubu.

 

-    Možnost pronájmu vlastního boxu („humidor“ či „cognac & rum locker“), který udržuje ideální prostředí pro uchovávání doutníků a destilátů. Počet boxů je omezen. Cena za pronájem činí 5.000 Kč.

 

-    Slevy pro členy CCC v ostatních provozovnách společnosti GASTRO GROUP:

-    25% sleva:

-    Steak house LA CASA ARGENTINA ( www.lacasaargentina.cz, Dlouhá 730/35, Praha 1)

-    Restaurace, lounge bar & spa ASIAN TEMPLE (www.asiantemple.cz, Bílkova 13, Praha 1)

-    Specialista na doutníky LA CASA DEL HABANO (www.lacasadelhabano.cz, Dlouhá 35/730, Praha 1)

-    Restaurace U ZLATÉ KONVICE (www.ukonvice.cz, Staroměstské nám. 479/25, Praha 1)

-    Steak house EL TORO NEGRO (www.eltoronegro.cz, Staroměstské nám. 22, Praha 1)

-    Hotel GRAND HOTEL PRAHA (www.grandhotelpraha.cz, Staroměstské nám.481/22, Praha 1)

-    Restaurace U CÍSAŘŮ (www.ucisaru.cz, Loretánská 175/5, Praha 1)

-    Restaurace, kavárna, cukrárna CAFÉ MOZART (www.cafemozart.cz, Staroměstské nám.481/22, Praha 1)

-    Restaurace OLIVA VERDE ( www.olivaverde.cz, Staroměstské nám. 479/25, Praha 1)

-    Music club & bar restaurant CAFÉ 80’s (www.cafe80.cz, V Kolkovně 6, Praha 1)

-    Restaurace COHIBA ATMOSPHERE, www.cohibaatmosphere.cz, Kaprova 5, Praha 1)

-    Cuban cocktail bar & music restaurant:

LA BODEGUITA DEL MEDIO PRAHA (www.bodeguita.cz, Kaprova 5, Praha 1),

LA BODEGUITA DEL MEDIO BUDAPEST (www.labodeguitadelmedio.hu, 1074 Budapest, Dob str. 57),

LA BODEGUITA DEL MEDIO SHANGHAI (www.facebook.com/LaBodeguitaShanghai, 191 Hengshan Road

Šanghaj).

 

-    20% sleva na nákup šperků v DIAMOND SHOP PRAGUE (Široká 24/4, Praha 1)

-    Vstup zdarma  do DIAMOND MUSEUM PRAGUE , www.diamondmuseum.cz, Široká 24/4, Praha 1)

 

-    10% sleva:

-    Restaurace & beer bar LA REPUBLICA (www.larepublica.cz,Na Poříčí 1041/12, Praha 1)

-    Steak & burger restaurant, sports bar THE DUTCH PUB (www.dutchpub.cz, Vladislavova 17, Praha 1)

 

 

Stanovy klubu
show_content
foto foto foto foto foto foto foto